Canzuncella pe'' furastiere

Quanno a Napule spont? ?a luna pare overo ?nu riflettore, ce se ?ncantano ?e furastiere; nun se ponno capacità. ?O francese sfrancesianno, dice ?nfaccia a ?na miss inglese: ?Questa luna non è francese, ?questa è luna napolitan?. No, furastiere,chesta è ?a stessa luna che guarde ?a sera Londra e Margellina, ma llà nisciuno canta pe? nisciuna, e ccà? pustegge e ammore è ?sta marina, E ?a luna vo? sapè, vo? sentere e vedè!...